Język:

Oferta


Nasza firma oferuje kompleksowe prowadzenie m.in. nastepujących spraw administracyjnych:

 

- zezwolenie na pobyt czasowy;
- zezwolenie na pobyt stały;
- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich (WE);

- zezwolenie na pracę (tzw. "wojewódzkie") ;

- zezwolenie na pracę sezonową;

- oświadczenie o powierzeniu pracy (tzw. "zaproszenie do pracy")

- rejestracja pobytu obywatela UE;

- przedłużenie wizy;
- wymiana karty pobytu;
- zaproszenie cudzoziemca (wpis do ewidencji zaproszeń);

- odwołania od negatywnych decyzji, postępowania odwoławcze

 

W skład świadczonych przez nas usług wchodzi pozyskiwanie niezbędnych w procedurze legalizacji pracy i pobytu dokumentów takich jak m.in.:

 

- zameldowanie cudzoziemca,
- ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca,
- apostille i poświadczenia dokumentów przez MSZ
- zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS
- zaświadczenie o niezaleganiu z US
- zaświadczenie o niekaralności osoby fizycznej / podmiotu prawnego z KRK

 

Formy świadczenia usług:


- konsultacje dotyczące problematyki legalizacji pracy i pobytu w Polsce;
- przygotowywanie niezbędnych wniosków i załączników;
- odbiór dokumentów od Klienta;
- składanie i odbiór dokumentów w urzędach;
- dostarczanie dokumentów do Klienta;
- monitorowanie terminów i dat ważności dokumentów

 

Usługi świadczymy w językach polskim, angielskim lub chińskim